Overslaan en naar de inhoud gaan

Kwaliteitscultuur

Thomas More zet sterk in op het creëren van een stevige kwaliteitscultuur. We willen voortdurend leren, verbeteren en innoveren, zodat we onze studenten versterken en de verwachtingen van studenten en werkveld overtreffen. We versterken kwaliteit door:

  • voortdurend feedback te vragen,
  • hierop te reflecteren,
  • en onze acties daaraan aan te passen,
  • met een sterke focus op innovatie.

Iedereen is verantwoordelijk voor kwaliteit. Voor opleidingen betekent dit dat opleidingsteams eigenaar zijn van en verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze opleidingen. 

Met de groeispiraal brengen we drie elementen van kwaliteitsontwikkeling en de relatie ertussen in beeld: actie, feedback, reflectie (en opnieuw actie). Dit concept versterkt de dynamiek van de werking. Een organisatie die erin slaagt op alle niveaus deze groeispiraal en dit continue verbeteren te laten werken, is een lerende organisatie.

Thomas More houdt voortdurend de vinger aan de pols en stuurt snel bij waar nodig. We betrekken studenten, alumni en het werkveld waar mogelijk. Alleen zo komen we tot de beste resultaten en kunnen we de verwachtingen van onze studenten en het werkveld overtreffen. Ook de commissie van de instellingsreview heeft dit vastgesteld. Ze concludeerde tijdens haar bezoek dat ze ‘weinig instellingen kent waar op de werkvloer zo intensief met verbeterbeleid wordt omgegaan. De cycli zijn kort en men speelt snel op de bal. Er is zeer duidelijk sprake van een kwaliteitscultuur.’

De groeispiraal draait dankzij een voortdurende monitoring van gegevens. Deze volgen we op in ons dashboard. Via dit dashboard krijgen opleidingen inzicht in hun resultaten op het vlak van instroom, doorstroom en uitstroom en in de mening van hun belanghebbenden: studenten, werkveld en docenten.

Het Beleidskompas laat ons toe de kwaliteit van de opleidingen te borgen en een goede opvolging te verzekeren. Het bevat kerndocumenten en de jaarlijkse plannen van opleidingen, units en diensten. Het vormt een leidraad voor een driejaarlijks gesprek van leidinggevenden met units en hun opleidingen. 

De kers op onze kwaliteitstaart is de zes-jaarlijkse Onderwijsspiegel, waarmee we de kwaliteit van elke opleiding in de diepte bekijken. Met de Onderwijsspiegel streven we een dubbel doel na:

Extern: de kwaliteit van het diploma bewaken voor studenten, werkveld en overheid.

Intern: de kwaliteitscultuur blijvend ontwikkelen en de opleidingen daarbij ondersteunen.

Een dossier dat informatie over alle onderwijskundige aspecten van de opleiding bevat, is het vertrekpunt van de Onderwijsspiegel. We vertrekken daarbij van standaard beschikbare informatie: dashboard, Beleidskompas, Internet. We leggen het dossier ter aanvulling voor aan het opleidingsteam en studenten van de opleiding.

Een panel gaat met dit dossier aan de slag om het bezoek voor te bereiden. Om voldoende in de diepte te kunnen werken, bepalen de voorzitter van het panel en de opleidingsmanager samen een beperkt aantal thema’s dat tijdens het bezoek aan bod zal komen. Een van deze thema’s gaat altijd over het eindniveau en de professionele oriëntering van de opleiding.

Tijdens het bezoek brengen we alle belanghebbenden samen rond de tafel (getting the whole system in the room): studenten, docenten, alumni, werkveld, leidinggevenden. Samen met het panel zoeken de gesprekspartners naar sterktes en ontwikkelkansen van de opleiding.

De commissie bestaat uit een extern onderwijsdeskundige (voorzitter), een extern domeindeskundige, een intern onderwijsdeskundige, een student van een andere opleiding en een of meerdere vertegenwoordigers van het werkveld.

Het rapport van de Onderwijsspiegel geeft aan hoe de opleiding het juiste niveau en de juiste oriëntatie realiseert. Het bevat ook ideeën en suggesties voor de opleiding om verder te ontwikkelen. In het rapport beschrijft de opleiding haar ontwikkelambities. De directie bespreekt dit rapport samen met de opleidingsmanager en de voorzitter van het panel. Elke opleiding die door het proces van de Onderwijsspiegel gegaan is, krijgt ondersteuning vanuit de instelling, hetzij om knelpunten aan te pakken, hetzij om ontwikkelambities te ondersteunen. Na afronding van het proces publiceren we het rapport op de website.

Conclusie

Onze zorg voor kwaliteit kenmerkt zich door:

  • Het belang van de feedbackcultuur met snelle actie en betrokkenheid van alle stakeholders.
  • De nadruk op eigenaarschap en het leggen van de verantwoordelijkheid voor kwaliteit dicht bij het kernproces.
  • Focus op permanente ontwikkeling en versterking.

Rapporten

Al onze opleidingen zijn geaccrediteerd op basis van een positieve beoordeling door een visitatiecommissie.

Kwaliteit van de Bacheloropleidingen

Kwaliteit van de Engelstalige bacheloropleidingen

Kwaliteit van de graduaatsopleidingen